Προσφορές

 
 
 
 
Δωρεάν η δήλωση κτηματολογίου αξίας 80€ με την σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος.
 
 
 
 
 
Δωρεάν το αποδεικτικό ανάρτησης ηλεκτρονικού διαγράμματος (ΚΗΔ) με την σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος αξίας 50€